Privacy beleid

Cre-arte
Grote Markt 10
8970 Poperinge,

info@cretex.be

 

is verantwoordelijkvoor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dezeprivacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cre-arte verwerkt uwpersoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dezezelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevensdie wij verwerken:-

·        Voor- en familienaam

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Gegevens over jouw activiteiten op onze website

·        Internetbrowser en apparaat type

·        Bankrekeningnummer

·        BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/ofdienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers diejonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wekunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij radenouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hunkinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordenzonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder dietoestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemdan contact met ons op via info@cretex.be , dan verwijderen wijdeze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevensverwerken

Cre-arte verwerkt uwpersoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Om goederen en diensten biju af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Cre-arte neemt niet opbasis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Cre-arte) tussen zit. Cre-arte gebruikt devolgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cre-arte bewaart uwpersoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiserenwaarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cre-arte verstrektuitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onzeovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cre-arte gebruikt geencookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht omuw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaastheeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in tetrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cre-arteen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij onseen verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in eencomputerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ukunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging vanuw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar opde verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cretex.be. Om er zekervan te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopievan uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uwpasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit terbescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op uw verzoek. Cre-arte wil u er tevens op wijzen dat u demogelijkheidheeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cre-arteneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevensniet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contactop met onze klantenservice of via info@cretex.be

 

Google analytics

Wij gebruiken Google Analytics om onder meer te zien hoe bezoekersop de website terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen ofandere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op, dan zullen we de door jou opgegevennaam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneerjij je inschrijft voor de nieuwsbrief.